PUBLIEKE VERSIE NRA-RAPPORT NOG STEEDS NIET GEDEELD

Gepubliceerd op:

Bron: De West

Lees voor mij

Het National Risk Assessment (NRA) rapport is sinds 1 maart van dit jaar, overhandigd aan de governor van de Centrale Bank, Maurice Roemer. Ook president Santokhi bezit een kopie van het rapport. Aan het rapport is een publieke versie gekoppeld. Helaas zijn we nu een half jaar verder en noch de bevolking, noch de media, hebben tot nog toe inzage gehad in dit belangrijke rapport. Wij vernemen, dat de inhoud van het rapport van dien aard is, dat wij internationaal weer voor schut zullen worden gezet. Maar Keerpunt vraagt zich af, wat er eigenlijk te verbergen valt. Het rapport heeft namelijk niets te maken met de vorige regering en of het beleid dat nu gevoerd wordt. Het rapport heeft alle aanbevelingen die nodig zijn, om als land volgens AML/CFT-richtlijnen zaken aan te pakken. Dus waarom is het rapport zogenaamd ‘Staatsgeheim’? Wij gingen ervan uit, dat deze regering transparantie zou demonstreren en ons tenminste binnen een maand, op de hoogte zou stellen van de stand van zaken en bevindingen van het team, vastgelegd in het rapport. Keerpunt weet allang, dat de NRA tot doel heeft te komen tot een evaluatie, waaruit zou moeten blijken op welke wijze Suriname voldoet aan de Financial Action Task Force (FATF) aanbevelingen tegen onder andere het witwassen van geld, terrorismefinanciering en de bestrijding van corruptie. Uit statistieken die werden gepresenteerd door mr. Jennifer van Dijk-Silos, voorzitter van het Project Management Team, is namelijk gebleken dat de drugshandel, roofovervallen en fraude, de delicten zijn die een hoge bedreiging vormen voor Suriname, in het kader van het tegengaan van money laundering en terrorismefinanciering, en dat de drugshandel de hoogste dreiging vormt. Daarom zullen wij altijd blijven pleiten voor openbaarheid van bestuur en in het kader van het NRA-rapport, is het heel belangrijk, dat de publieke versie, heel gauw wordt vrijgegeven, zodat de andere sectoren aan de slag kunnen. Voornamelijk voor de financiële sector (c.q. de lokale banken) die een geweldige impact heeft in elk land. Het is naar onze mening heel belangrijk, omdat ze dan een groot deel van hun compliance beleid aangepast kunnen hebben, voordat de mutual evaluation het komende jaar begint. Het is van belang dat de financiële sector positief wordt beoordeeld, zodat er geen stringente maatregelen komen en wel specifiek tegen de banken. Dit zal heel veel nadelige gevolgen hebben voor het economisch verkeer. In november van het vorige jaar, hadden de verschillende subsectoren de voorlopige bevindingen van het NRA ontvangen, waarin kwetsbare punten met aanbevelingen staan vermeld. Een van de aanbevelingen voor de cambio’s was, dat zij passende maatregelen moesten nemen om hun ML/TF-risico’s te identificeren, te beoordelen en begrijpen, conform de vigerende FATF-richtlijnen.

Deze aanbeveling is gedaan op basis van de effectiviteitsanalyse waaruit is gebleken, dat de individuele cambio’s geen risk-based approach volgen, conform aanbeveling 1 van de Financial Action Task Force (FATF). De voorzitter van het PMT NRA, gaf toen ook aan, dat het zeer belangrijk is voor de sector dat deze aanbevelingen worden gevalideerd. ‘’Het gaat bovendien om voorlopige aanbevelingen, want de treat analyse moet er ook nog aan toegevoegd worden’’, zei Van Dijk-Silos, toen er nog sprake was van een voorlopig rapport. Maar de voorzitter benadrukte toen al, dat het definitieve rapport het hele land zou raken, omdat er maatregelen getroffen moeten worden. Nu vraagt Keerpunt zich af, waar de maatregelen blijven die dienen te volgen op de bevindingen van het NRA-rapport. Wij zijn absoluut niet van plan om struisvogelpolitiek te spelen met de regering en vragen haar beleefd doch dringend, zaken met betrekking tot het NRA-rapport, publiekelijk te maken. Alleen zo kunnen wij de koe bij de horens vatten en zaken structureel aanpakken. De aanbevelingen die vorig jaar waren gedeeld ten behoeve van de subsectoren, zorgen nu voor allerlei speculaties, want het gaat grotendeels om de instanties die ervan worden verdacht, dat zij op verschillende manieren geld witwassen. Indien de aanbevelingen niet op tijd worden geïmplementeerd, zullen de gevolgen enorm zijn voor ons land.

President Santokhi heeft onlangs wel aangegeven, dat hij de voorzitter is van de Anti-Money Laundering Steering Council (ASC) National Risk Assessment. Deze commissie is belast met de uitvoering, monitoring, coördinatie en uitvoering van het Anti-Money Laundering Programma. Volgens Santokhi, moet het team binnen 7-8 maanden ervoor zorgen, dat Suriname alle maatregelen treft om de integriteit van zijn financiële, overheids- en bancaire instituten te versterken. Bij de installatie waren er dan ook vertegenwoordigers van de uitvoerende, wetgevende en rechterlijke macht alsook de Centrale Bank van Suriname als onafhankelijke financiële monetaire autoriteit, aanwezig. Dit is dan ook weer de zoveelste commissie die is geïnstalleerd door deze regering, maar wij hopen alleen, dat het werk daadwerkelijk wordt verzet, zodat wij de vruchten kunnen plukken van deze aanpak.

https://www.shoeket.com

Bekijk origineel bericht

 

Nieuwsberichten van vandaag

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait