Rechter: Kirpalani moet columnisten aanklagen en niet Suriname Herald

Gepubliceerd op:

Bron: Suriname Herald

Lees voor mij

In zaak die Vijay Kirpalani, voormalige regeringscommissaris bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS), had aangespannen tegen Time Media NV, eigenaar van Suriname Herald, heeft de kantonrechter Kirpalani niet-ontvankelijk verklaard. Kirpalani had een kortgedingzaak aangespannen tegen Time Media NV voor de publicatie van een column op 9 juli 2020 op Suriname Herald met als kop “Vijay Kirpalani mogelijk medeschuldig”.

Volgens de columnisten van Suriname Herald, Sunil Sookhlall en Kries Mahabier, was het te verwachten dat de kantonrechter Kirpalani niet-ontvankelijk zou verklaren in zijn vordering tegen Time Media.

De rechter heeft geoordeeld dat indien Kirpalani van mening is dat de inhoud van de betreffende column in strijd is met de bepalingen van de artikelen 1386, 1393 en 1394 BW en 320 Sr, dan dient hij niet te procederen tegen het mediabedrijf Time Media, maar tegen de columnisten. De rechter heeft beslist dat Kirpalani niet wordt ontvangen in zijn vordering tegen Time Media.

Zaak aangespannen
Kirpalani had tegen Time Media een zaak aangespannen omdat hij van oordeel is dat de geuite beweringen in de column vals, pertinent onjuist, lasterlijk en schadelijk zijn voor hem. Met het artikel wordt volgens hem eveneens inbreuk gemaakt op het recht van privacy van hem.

Verder stelt Kirpalani dat Time Media zich jegens hem schuldig maakt aan belediging. De uitspraak in de zaak Kirpalani, V.N. vs. Time Media NV was op 24 december 2020. Het vonnis is op 15 januari 2021 beschikbaar gesteld aan partijen. Inmiddels heeft Kirpalani hoger beroep aangetekend.

Overwegingen van de rechter
Tussen partijen bestaat geen discussie dat het betreffende artikel dat op 9 juli 2020 op Suriname Herald is verschenen, een column is die geschreven is door Sookhlall en Mahabier. Nu deze column online is verschenen, is het publieksdomein en maakt het tevens deel uit van het partijdebat. De kantonrechter heeft de column ook gelezen op Suriname Herald.

Gelet op de ‘disclaimer’ die vermeld staat onder de column, is de kantonrechter van oordeel dat het verweer van Time Media, doel treft. Uit de stellingen van Kirpalani is niet aannemelijk geworden op welke wijze Time Media aansprakelijk gesteld zou moeten worden voor de inhoud van een column die door twee columnisten is geschreven en die overigens niet in dienst zijn van Time Media.

Een column is immers een regelmatig verschijnend kort artikel waarin de columnist op een eigen, persoonlijke manier zijn commentaar geeft op een actueel onderwerp. Dat commentaar is vaak kort, goed, onverwachts en kritisch geschreven en op een humoristische manier of geërgerde manier. Uit deze omschrijving van een column kan worden geconcludeerd dat aan een columnist enige vrijheid toekomt op de wijze waarop hij zijn commentaar wenst te geven en de woorden die hij daarbij kiest.

Noodzaak column
Sookhlall, de woordvoerder van het schrijvende duo, geeft aan dat hij de column toen samen met Mahabier heeft geschreven naar aanleiding van de vermeende financiële malversaties bij de CBvS. “Wij vonden het nodig om een column aan de toenmalige president-commissaris bij de CBvS, Kirpalani, te wijden omdat wij niet kunnen begrijpen hoe er zoveel geld verdwenen is onder zijn neus”, zegt Sookhlall.

Hij verduidelijkt dat zij geen beschuldigende vinger wijzen naar de voormalige president-commissaris van de CBvS. Als columnisten hebben ze slechts vragen gesteld naar aanleiding van alles dat speelde rond de CBvS-kwestie. Ook snapt hij niet waarom Kirpalani het mediabedrijf voor het gerecht sleept rond de zaak van de CBvS. Ze hebben zo ook columns geschreven over de ex-minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, die nu als verdachte wordt aangemerkt en voortvluchtig is. Hoefdraad had toen niet Suriname Herald, maar de columnisten gedreigd met juridische stappen. Volgens Sookhlall was dat de juiste procedure.

Sookhlall merkt eveneens op dat de naam van Kirpalani nu weer genoemd is door de ex-governor van de CBvS, Robert van Trikt, tijdens de behandeling van de strafzaak van de vermeende financiële malversaties bij de CBvS. In de rechtszaal heeft Van Trikt de rechter voorgehouden dat Kirpalani hem gunsten had gevraagd voor het verstrekken van valuta. Van Trikt verklaarde aan de rechter dat hij geweigerd had om dit te doen voor Kirpalani.

https://www.shoeket.com

Bekijk origineel bericht

 

Nieuwsberichten van vandaag

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait